Careers

Nhân viên kế toán

1. Mô tả công việc Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra số dư cuối kỳ và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. Lập báo cáo tài chính theo từng …

Nhân viên kế toán Read More »

Scroll to Top